බණ්ඩාරගම town එකේම ඉක්මනින් විකිණීමට

Published by Gihan 2020-10-14 09:10:48 Kalutara, Bandaragama

Rs 550,000

ඉක්මණින් විකිණීමට 1 perch 550,000

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 18.1 Perches
Address : බණ්ඩාරගම town ekata 100m
For sell
Kalutara, Bandaragama
Save ad as favorite
Ad ID : 3907
views : 347

Do you need advertise with us?

Advertise with us