පෙර්චෙස් 40ක්‌ ලක්ෂ 20කට

Published by Damitha Sampath 2021-01-12 14:01:41 Matale, Galewela

Rs 2,000,000

නල ජලය, විදුලිය, කොන්ක්‍රීට් මාර්ග පල්ලේපොල නගරයට මීටර් 300ක්‌ දුරින්

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : Perch Perches
Address : No 205, kendagolla watta, palleppla
For sell
Matale, Galewela
Save ad as favorite
Ad ID : 4341
views : 432

Do you need advertise with us?

Advertise with us