පර්චස් 33ක ඉඩමක් - පර්චසයක් රුපියල් ලක්

Published by Haliela Properties 2020-08-15 17:08:50 Badulla, Hali Ela

Rs 600,000

33 Perches Blocked Land For Sale In Hali-Ela, Badulla, Sri Lanka At Rs. 600,000/- Per Perch (More Details Given Below) / බදුල්ල, හාලිඇල නගරයේ පර්චස් 33ක ඉඩමක් කොටස් වශයෙන් විකිණීමට ඇත (වැඩි විස්තර පහත දැක්වේ).

පුද්ගලික විකුණුම්කරුවෙකු විසින් ප්‍රචාරය කරන ලදි (දේපල වෙළඳාම් ආයතනයක් නොවේ). Advertised by a private seller (not a real estate agency).

නේවාසික හෝ වාණිජ සංවර්ධනය සඳහා සුදූසු මනරම් පරිසරයක බදූලු ඔයට යාබදව පිහිටි ඉඩමක්.

භූමි ප්‍රමාණය: පර්චස් 11යේ (වර්ග අඩි: 2,994.75)‬ ඉඩම් කැබලි 3ක් - (මුළු භූමි ප්‍රමාණය: පර්චස් 33යි - වර්ග අඩි 8,984.25)

✅ මිල: පර්චසයක් රුපියල් 600,000/- (ලක්ෂ 6) බැගින්

✅ අනුමතවු මිනින්දෝරු සැලැස්මක් ඇත.

✅ නිරවුල් ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පුව ඇත.

✅ වසර 50කට අධික පැවරුම් ඉතිහාසය.

✅ විදුලිය හා ජල සම්බන්ධතා පහසුවෙන් ඉල්ලුම් කළ හැක (යාබදව පිහිටිි ඉඩම් විදුලිබල ජාලය සහ ජල නල මාර්ගයට සම්බන්ධවි තිබේ).

✅ පුද්ගලික මාර්ග ප්‍රවේශය ඇත.

✅ බදුල්ල / බණ්ඩාරවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 250යි
(මිනිත්තු 1ක ධාවකය / මිනිත්තු 3ක ඇවිදීම)

✅ හාලිඇල දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මීටර් 350යි
(මිනිත්තු 1ක ධාවකය / මිනිත්තු 4ක ඇවිදීම)

✅ බදුල්ල සිට කි.මී. 5යි (මිනිත්තු 12ක ධාවකය)

✅ දේශගුණය: නිවර්තන වැසි වනාන්තර / නිවර්තන සැවානා

✅ උෂ්ණත්වය: උපරිම: සෙල්සියස් 31° / ෆැරන්හයිට් 87.8° | අවම: සෙල්සියස් 11° / ෆැරන්හයිට් 51.8°


☎️📱 අමතන්න: 0778-988458
📧 ඊමේල්: [email protected]


A bare land adjacent to Badulla Oya (river stream) with a scenic view, ideal for residential or commercial development.

L

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 33 Perches
Address : Station Road, Hali Ela
For sell
Badulla, Hali Ela
Save ad as favorite
Ad ID : 3593
views : 175

Do you need advertise with us?

Advertise with us