පර්චස් 240 ක ඉඩමක් අංග සම්පූර්ණ නිවසක් ස

Published by Samitha 2024-06-07 10:06:05 Kurunegala, Wariyapola

Rs 15,000,000

ඉඩම අසළ පාසල,පන්සල,බෙහෙත් ලබා දෙන මධ්‍යස්ථානයක් ද පිහිටා ඇත.කුරුණෑගල-මඩගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය අතර ඇති එගොඩගම සිට 3 km කට දුරින් කාපට් දමා ඇති මාර්ගයේ ඉඩම පිහිටා ඇත.ඉඩමේ ජල නළ පහසුකම් හා විදුලි පහසුකම් ද සහිතයි.මිලදී ගන්නේ නම් පහත දුරකතන අංක සමග සම්බන්ධ වන්න.
0775284619
0778921102
0765522234

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 240 Perches
Address : NO:214,thalakolawewa,polpithigama,kurnegala
For sell
Kurunegala, Wariyapola
Save ad as favorite
Ad ID : 7241
views : 398

Do you need advertise with us?

Advertise with us