විකිණීමට ඇත

Published by Saliya weerakoon 2020-07-01 18:07:30 Kandy, Kandy

Rs 10,000,000

මහනුවර,මුල්ගම්පොල,විහාර මාවතේ දර්ශණීය පරිසරයක පිහිටි දමෙහල් නිවසකට අත්තිවාරම දමා සාලය සහ නිදන කාමරයකට පමණක් බිත්ති බැද ස්ලැබ් එක දමා ඇති නිවස පර්චස් 08ක ඉඩම විකිණීමට තිබේ.සියළුම රජයේ ආයතන,සුපර් මාකට් සහ අනෙකුත් ආයතන වලට ආසන්නයි.(සිංහල පමණි) පදිංචියට පමණි.

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 8 Perches
Address : 181/5 Vihara mawatha,Mulgampola,Kandy
For sell
Kandy, Kandy
Save ad as favorite
Ad ID : 3441
views : 278

Do you need advertise with us?

Advertise with us