ආණමඩුව-නවගත්තේගම

Published by inusha 2021-01-04 14:01:38 Puttalam, Wennappuwa

Rs 1,800,000

ආණමඩුව-නවගත්තේගම ප්‍රාථමික පාසල යාබද ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර 50ක් දුර
පදිංචියට,වගා කටයුතු සදහා සුදුසු අක්කර 2ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනේ....

Contact

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : 2 Acres
Address : Anamaduwa,galgamu rd.nawagaththegama
For rent
Puttalam, Wennappuwa
Save ad as favorite
Ad ID : 4307
views : 334

Do you need advertise with us?

Advertise with us