වෙළඳසැලක් විකිණීමට

Published by anuththara jeewanthi 2022-06-21 17:06:33 Kalutara, Horana

Negotiable

බුලත්සිංහල අතුර නගරයේ මුහුණත පළල අඩි 12 , දිග අඩි 50 ක වෙළඳසැලක් විකිණීමට

Contact

Commercial Property
Property Type : Shop
Size (S.F) :
Address : පිරිවෙන පාර , අතුර , බුලත්සිංහල
For rent
Kalutara, Horana
Save ad as favorite
Ad ID : 5241
views : 6

Do you need advertise with us?

Advertise with us