වර්ග අඩි 3500

Published by pushpa 2021-01-09 20:01:46 Colombo, Hanwella

Rs 200,000,000

තෙකලා විදුලිය-නළජලය-පිරිසිදු ළිිංජලය-සියලුම දුකථන-ටීවී -ඉන්ටනෙට් පහසුකම්-උඩුමහල නිකර පහතමාලය අජක් නිමවෙමින් ඇත.

Contact

Houses
Size (S.F) :
Bed Rooms : 4
Bath Rooms : 4
Address : 177/3; සුදුවැල්ල-හංවුල්ල
To rent
Colombo, Hanwella
Save ad as favorite
Ad ID : 4320
views : 52

Do you need advertise with us?

Advertise with us