මෑටියගනේ පර්චස් 12 ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ

Published by Sarath chandra 2020-06-16 12:06:46 Kurunegala, Narammala

Rs 850,000

නාරම්මල ගිරිඋල්ල මාර්ගයේ මෑටියගනේ ප්‍රදාන පාරට නුදුරින්
පර්චස් 12 ඉඩම විකිනීමට තිබේ විමසන්න
070-2228080
070-3674270

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 12 Perches
Address : නො. 33, මිනිකුකුල වත්ත මෑටියගනේ නාරම්මල
For sell
Kurunegala, Narammala
Save ad as favorite
Ad ID : 3381
views : 344

Do you need advertise with us?

Advertise with us