මෑටියගනේ පර්චස් 12 ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ

Published by Sarath chandra 2019-10-04 17:10:12 Kurunegala, Narammala

Rs 850,000

නාරම්මල ගිරිඋල්ල මාර්ගයේ මෑටියගනේ පර්චස් 12 ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට තිබේ,
විමසන්න 0702228080 මනෝජ්

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 12 Perches
Address : නො. 33, මිනිකුකුල වත්ත මෑටියගනේ නාරම්මල
For rent
Kurunegala, Narammala
Save ad as favorite
Ad ID : 2786
views : 234

Do you need advertise with us?

Advertise with us