වෙල්යායකට මුහුණලා මීගොඩ නිස්කලOක පරි�

Published by Lethmini Methma 2023-06-07 17:06:10 Colombo, Colombo 1

Rs 598,000

ගොඩගම වටරැක වටිනා බිම්කොටස් රැසක් විකිණීමට...

ගොඩගම හංදියට සමීපයෙන් වටරැක දුම්රිය පලට ආසන්නයෙන්..

125 කොළඹ බස්මාර්ගයට අතේ දුරින්..

122 කොළඹ බස්මාර්ගයට ලගින්ම..

සියලුම නේවාසික පහසුකම් වලින් සහිත වටිනා බිම්කොටස් කිහිපයක් විකිනේ..

අදම අමතන්න Yohani...
0706982356

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 6.1 P Perches
Address : COLOMBO, MEEGODA
For sell
Colombo, Colombo 1
Save ad as favorite
Ad ID : 6302
views : 49

Do you need advertise with us?

Advertise with us