ඉඩමක් විකිණීමට ඇත (Land for sale)

Published by Ishan 2023-12-18 18:12:15 Colombo, Kesbewa

Rs 700,000

ඉඩමක් විකිණීමට ඇත (ගොනපොල)
පර්චසයක් ලක්ෂ 7 (පර්චස් 20ක් ඇත)

කැන්ටබරි ගොල්ෆ් රිසෝට් මහල් නිවාස අසල පිහිටා ඇත

ප්‍රධාන මාර්ගය ඉදිරිපිට (127 බස් මාර්ගය
පිළියන්දල - මොරගහහේන )

ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 200 (බස් මාර්ග 120 හොරණ - කොළඹ)

ගෝනපොල හන්දියට 200m

කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට 3km සහ ගැලනිගම අධිවේගී පිවිසුමට 3.5km

නිරවුල් ඔප්පු
ඇවිත් බලන්න
තැරැව්කරුවන් නැත
මිල සාකච්ඡා කළ හැක
අප අමතන්න 0717408134

LAND FOR SALE (Gonapola)
7 laks per perch
Land size: 20 perches
Land type: Commercial, Residential, Other

Situated at near the Canterbury Golf Resort Apartments

front of main road (127 bus route
Piliyandala - Moragahahena )

200m to main road (120 bus route Horana - Colombo )

200m to gonapola junction

3km to kahathuduwa highway entrance and 3.5km to galanigama highway entrance

Close By - Supermarkets, School, Government & Private Hospital & Bank,

Cleared deeds
come and see
price negotiable
No brokers
contact us 0717408134

More information and Price
GENUINE BUYERS ONLY
* NO BROKERS *

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 20 Perches
Address : 127 බස් මාර්ගය පිළියන්දල - මොරගහහේන
For sell
Colombo, Kesbewa
Save ad as favorite
Ad ID : 6985
views : 850

Do you need advertise with us?

Advertise with us