ඉක්මනින් විකිණීමට

Published by ishara 2022-11-21 11:11:55 Kegalle, Kegalle

Negotiable

ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත..
bed room 3
bathroom 1
ජලය
විදුලිය
සින්නක්කර ඔප්පු
නිවසටම අඩ් 10 පාර
කොළඹ නුවර පාරට 400m

Contact

Houses
Size (S.F) :
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 1
Address : රංවල,කෑගල්ල
For sell
Kegalle, Kegalle
Save ad as favorite
Ad ID : 6122
views : 30

Do you need advertise with us?

Advertise with us