වෙළද සේවක/සේවිකාවන් අවශ්‍යයි

Published by Lanka Advertising 2019-10-16 12:10:32 Kalutara, Alutgama

Rs 1,500

අළුත්ගම ශෂිලා පොත් මැදුර, පොත් සාප්පු‍වේ වෙළද සෙවක/සෙවිකාවන් අවශ්‍යයි වයස 18-30 දු:ක 0702222510

Contact

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 1500
Industry : Customer service
Job Type : Full time
Apply Via : 0756482002
Web Site : ශෂිලා පොත් මැදුර
For sell
Kalutara, Alutgama
Save ad as favorite
Ad ID : 2814
views : 595

Do you need advertise with us?

Advertise with us