ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Kavishka 2019-03-16 09:03:11 Gampaha, Gampaha

Negotiable

පස්යාල ගිරිඋල්ල මාර්ගයේ මල්ලැහැව මංසන්ධියේ සිට 250m හරමානිස් මාවතේ.විදුලය හා අඩි 12 පලල් මාර්ගය සහිතයි .

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 20 Perches
Address : no 50 mallahawa kaleliya
For sell
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite
Ad ID : 1685
views : 237

Do you need advertise with us?

Advertise with us