ආටිගල ඉඩමක් විකිණීමට

Published by kalum 2020-06-05 11:06:54 Colombo, Hanwella

Rs 1,350,000

හෝමාගම, හංවැල්ල 219 බස් පාරේ මිගොඩ හංදියේ සිට කි.මි 6 දුරින් පිහිටි ආටිගල, විලඋඩ සමූපකාරය පෙනන දුරින් දකුණු පස පාරේ සිට මීටර් 300 පමණ දුරින් මහතමුහේනේවත්ත කොටස් කර විකුනූ ඉඩමකින් මිලදී ගන්නා ලද පර්චස් 7ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. රුපියල් 1350000යි. සියලු පහසුකම් සහිතයි. නිරවුල් ඔප්පු.

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 7 Perches
Address : ආටිගල, හංවැල්ල.
For sell
Colombo, Hanwella
Save ad as favorite
Ad ID : 3345
views : 285

Do you need advertise with us?

Advertise with us