කුලියට දීමට ඇත

Published by Saliya weerakoon 2020-07-01 18:07:10 Kandy, Kandy

Negotiable

මහනුවර ,මුල්ගම්පල,විහාර මාවතේ පිහිටි විශාල නිවසකින් කොටසක සාලය,කෑම කාමරය,නිදන කාමර දෙකක් සහ කුස්සිය,වැසිකිලිය සහිතව එක කාමරයක හතර දෙනෙකුට ඇද පමණක් ලබා දීමට ඇත. එක් අයෙකුට ඇදක් පමණක් Rs.7500 කි. රජයේ රැකියා ඇති කාන්තාවන්ට ආරක්ෂිතව නවාතැන් පහසුකම් ඇත. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ද සහිතයි.

Contact

Houses
Size (S.F) : 20
Bed Rooms : 2
Bath Rooms : 1
Address : 181/5 Vihara mawatha,Mulgampola,Kandy
For rent
Kandy, Kandy
Save ad as favorite
Ad ID : 3442
views : 233

Do you need advertise with us?

Advertise with us