ගම්පහ සියනෑපාරෙන් පර්චස් 10ක්

Published by Yudeesha 2022-06-19 16:06:24 Gampaha, Gampaha

Rs 8,200,000

ගම්පහ සියනෑපාරෙන් පර්චස් 10ක්
ලක්ෂ - 82
Call - 076 477 3075

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 10 Perches
Address : Siyena road,Gampaha
For sell
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite
Ad ID : 5237
views : 87

Do you need advertise with us?

Advertise with us