ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් කුලියට දීමට/ Shop for re

Published by chanaka 2018-09-27 16:09:09 Kegalle, Galigamuwa

Rs 6

ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි කඩ කාමර 2කින් යුතු ගොඩනැගිල්ලේ කඩ කාමර 2ක කුලියට දීමට තිබේ

Facing Kegalla – Avissawella main road, next to Ceylon electricity board –kotiyakubura branchsuitable for saloon, pharmacy, grocery etc..all the facilities including electricity ,water and clear roads

Contact

Commercial Property
Property Type : Shop
Size (S.F) : 1000q
Address : Kotiyakumbura
For rent
Kegalle, Galigamuwa
Save ad as favorite
Ad ID : 1040
views : 257

Do you need advertise with us?

Advertise with us