කුරුණෑගල නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක්

Published by Sameera 2021-02-04 10:02:32 Kurunegala, Kurunegala

Rs 575,000

ශීඝ‍්‍රයෙන් දියුණු වෙමින් දිනෙන් දින වට්නාකම් වැඩිවන කුරුණෑගල නගරයේ සුපිරි නේවාසික පරිසරය අධිවේගී පිවිසුමට හා මුත්තටේටුගල දුම්රිය ස්ථානයට ඉතා සමීපව

කුරුණෑගල - දඹුල්ල ප‍්‍රධාන මාර්ගයට ඇවිදින දුරින් මුත්තෙට්ටුගල - ආදාගල වත්තෙන් සියලු පහසුකම් සහිත සුපිරි ඉඩමක් පර්චසය රු. 575000

# නිරවුල් ඔප්පු

# තෙකලා විදුලිය

# නල ජලය

# කොන්ක‍්‍රීට් කාණු පද්ධති

# තාර යෙදූ පුලුල් ප‍්‍රවේශ මාර්ග

# නල ජලය

# මුදල් හදිස්සියකට වහාම විකිණේ

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 12.5 Perches
Address : Andagala Estate, Muttettugala, Kurunegala.
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Save ad as favorite
Ad ID : 4400
views : 301

Do you need advertise with us?

Advertise with us