කුලියාපිටිය කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගය

Published by Shammika Rajapaksha 2019-02-06 17:02:42 Kurunegala, Kuliyapitiya

Rs 17,500,000

කුලියාපිටිය - කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ බෝහින්ගමුව මංසන්ධියේ ප්‍රධාන මර්ගයට මුහුනලා පිහිටි අංග සම්පුර්ණ දෙමහල් නිවස හා පර්චස් 30ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට...
නිදන කාමර - 4
කාර්යාල කාමර - 1
බාත් රූම් - 2
ලිද හා නල ලිද
පොල් ගස් - 7

ඉක්මනින් විකිනීමට ..........
17500000
මිල සාකච්ඡා කරගත හැක.
අමතන්න 0774341191 / 0702604750

Contact

Houses
Size (S.F) : 2500
Bed Rooms : 5
Bath Rooms : 2
Address : Sithumini, Bohingamuwa,Kuliyapitiya
For sell
Kurunegala, Kuliyapitiya
Save ad as favorite
Ad ID : 1531
views : 396

Do you need advertise with us?

Advertise with us