කෑගල්ල නගරයෙන් ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Indika Premachandra 2024-03-08 11:03:39 Kegalle, Kegalle

Rs 4,000,000

කෑගලු නගරයට විනාඩි 7කින් ලගාවිය හැකි දුර.
මාර්ග පහසුකම්, විදුලි පහසුකම්, නලජල පහසුකම්, දුරකතන රැහැන් පහසුකම් ඇත.
මඩ පොකුණු සෑදීමට යෝග්‍ය ස්තානයකි.
වර්ෂය පුරා ජලය ලබාගත හැකි ඇල මාර්ගයකට යාබදව පිහිටා ඇත.
වට අඩි 3ට වැඩි මහෝගනී ගස් 15ක් සමග මහෝගනී ගස් 100කින් සමන්විතයි.

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 63 Perches
Address : පානකාව පාර, ඇදුරාපත.
For sell
Kegalle, Kegalle
Save ad as favorite
Ad ID : 7101
views : 58

Do you need advertise with us?

Advertise with us