ඉඩම සමග නිවසක් විකිණීමට

Published by sampath lenagala 2019-11-06 12:11:38 Gampaha, Nittambuwa

Rs 2,700,000

කළගෙඩිහේන සපුගස්තැන්නේ පර්චස් 12.5 ඉඩම සමග නිවස විකිනීමට ඇත. නුවර පාරට දුර 1 1/4 Km වෙි. ලයිසියමි ජාත්‍යන්තර පාසලට දුර 1 1/2 Km වෙි. ඉඩම සමග නිවස රු. 27,00000/=

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 12.5 Perches
Address : No.12/33/B, kajukotuwawatta, kamburugoda, kalagedihena
For sell
Gampaha, Nittambuwa
Save ad as favorite
Ad ID : 2865
views : 486

Do you need advertise with us?

Advertise with us