වේයන්ගොඩ ගුවන්තොටුපල මාර්ගයට යාබ

Published by Nalin 2019-12-08 15:12:33 Gampaha, Minuwangoda

Rs 1,150,000

ප්රධාන මාර්ගයට මිටර් 50 පාර අඩි 13 සියලු යටිතල පහසුකම් නිරවුල් පිරිසිදු ඔප්පු සුපිරි ඉඩමකි මුදල් හදිස්සියකට විකුනමි

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 8 Perches
Address : දෙවලපොල මිනුවන්ගොඩ
For sell
Gampaha, Minuwangoda
Save ad as favorite
Ad ID : 2961
views : 320

Do you need advertise with us?

Advertise with us