බද්දෙගමින් නිවසක් විකිනීමට තිබේ.

Published by Gamini 2022-05-11 22:05:33 Galle, Baddegama

Rs 6,500,000

මිල ගණන් පැමිණ සාකච්ඡා කරගත හැකි.

Contact

Houses
Size (S.F) : *
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 1
Address : Indurupathvila,vaihena,baddegama
For sell
Galle, Baddegama
Save ad as favorite
Ad ID : 5171
views : 45

Do you need advertise with us?

Advertise with us