කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Osmon 2019-01-25 02:01:50 Galle, Ambalangoda

Rs 5,000,000

අම්බලන්ගොඩ , තල්ගස්ගොඩ බස් ඩිපෝවට නුදුරුව අක්කර එක හමාරේ කුරුඳු ඉඩම් කැබලි දෙකක් විකිණීමට තිබේ . එක කැබැල්ලක් රුපියල් ලක්ෂ 50 බැගින් . විමසන්න 0772866332

Contact

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : අ Acres
Address : අම්බලන්ගොඩ , තල්ගස්ගොඩ
For sell
Galle, Ambalangoda
Save ad as favorite
Ad ID : 1495
views : 364

Do you need advertise with us?

Advertise with us