ජලනල සහිත ඉඩමක්

Published by Kumara 2021-10-08 08:10:58 Ampara, Ampara

Rs 2,500,000

ඔප්පු ඇත. බැංකු ණයක් වුවද ලබා ගත හැක

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 18 Perches
Address : කරන්ගාව, අම්පාර
For sell
Ampara, Ampara
Save ad as favorite
Ad ID : 4980
views : 224

Do you need advertise with us?

Advertise with us