තනි මහලක නිවසක්

Published by Lethmini Methma 2023-05-24 19:05:24 Gampaha, Kadawatha

Rs 8,500,000

නිදහස් නිවසක්
වැදගත් අසල්වැසියන්

Contact

Houses
Size (S.F) : ප�
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 2
Address : මාවරමණ්ඩිය,කඩවත
For buy
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite
Ad ID : 6231
views : 130

Do you need advertise with us?

Advertise with us