යක්කල ගම්පහ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා (hotel )

Published by Champika 2019-05-08 16:05:04 Gampaha, Gampaha

Negotiable

සියලුම පහසුකම් සහිත (හොටලයකට අවශ්‍ය සියලුම බඩු සමග ) බදු දීමට ඇත මුදල සාකච්ඡා කර ගතහැක.

Contact

Commercial Property
Property Type : Restaurant
Size (S.F) :
Address : අබගහලන්ද,ගම්පහ පාර යක්කල
For rent
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite
Ad ID : 1905
views : 433

Do you need advertise with us?

Advertise with us