නුවරඑළියට නුදුරින් ඉතා අගනා ඉඩමක්

Published by Danushka 2020-09-14 10:09:21 Nuwara Eliya, Nuwara Eliya

Rs 400,000

නුවරඑළියට නුදුරින් ඉතා අගනා ඉඩමක්
මහනුවර - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්චස් 64 ක මනරම් පරිසරයක පිහිටි අගනා බිම් කොටසක් විකිනීමට ඇත. බෝග වගා කටයුතු, සංචාරක ව්‍යාපාර කටයුතු සදහා ඉතා වටිනා ඉඩමකි.
මහනුවර සිට ඉඩමට - 54 Km
නුවරඑළියේ සිට ඉඩමට - 08 Km
පිහිටි ස්ථානය - ලැබූකැලේ 475 I ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ටාශයේ කුඩාඔයගම, ලැබූකැලේ වත්ත, කොණ්ඩගල.
පර්චසයක මිල - Rs. 400,000/=
නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.
වැඩ්විස්තර සඳහා අමතන්න - දුරකථන අංක 0715887634, 0715123963, 0771525293, 0763751104
කරුණාකර ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න.

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 64 Perches
Address :
For sell
Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
Save ad as favorite
Ad ID : 3740
views : 277

Do you need advertise with us?

Advertise with us