අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවස විකිණීම

Published by G.Isudda Nayagaran 2023-08-27 19:08:01 Matara, Kamburugamuwa

Rs 9,500,000

කඹුරුගමුව හන්දියට 2 km සහ ලැබීම මහරෝහල , උසාවිය ඇතුළු කරමාන්ත පුරයට 2 km ක් දුරින් පිහිටි , විජය මාවතේ තණතිසරු උයන අංගසම්පූර්ණ නිවස වහාම විකිණීමට
* Ac කාමරයක් ඇතුළුව කාමර 3 ක්
* නානකාමර 2
* පර්චස් 10.5 ඉඩම

විමසීම් - 0702162305 / 0776195851

Contact

Houses
Size (S.F) : 0.026
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 2
Address : රණතිසරු උයන,විජය මාවත,කොටපොල පාර,කඹුරුගමුව
For sell
Matara, Kamburugamuwa
Save ad as favorite
Ad ID : 6780
views : 889

Do you need advertise with us?

Advertise with us