ල‍ේසියේන් ප‍ොල් කඩා ගැනිමෙි උපකරණය

Published by iroshan 2019-08-20 14:08:07 Kegalle, Warakapola

Rs 24,900

ඉක්මනින් ප‍ොල් ඵලදාව නෙළා ගැනිම සදහා යොදා ගත හැකි උපකරණයකි ඉතා අඩු මුදලකට ලබා ගත හැක
ඉක්මන් කරන්න ‍දැන්ම ඇණවුමි කරන්න
ඉන්දන යෙදිම අවශ්‍ය නොව‍ෙි
ගැහැනු පිරිමි දෙපක්ෂයටම යොදා ගත හැක
භවිතයේදි ගසට වන හානිය අවම විම
වැසි සහිත කාලගුනයකදි වුවද භවිතා කල හැකි විම
භවිතය සදහා විශ්ෂ පුහුනුවක් අවශ්‍ය නොවිම
අමතන්න +94710598060

Contact

For sell
Kegalle, Warakapola
Save ad as favorite
Ad ID : 2428
views : 710

Do you need advertise with us?

Advertise with us