නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය

Published by Ndkkumara 2023-08-24 21:08:04 Kalutara, Kalutara

Rs 625

කොළබ හොරණ 120 බස් පාරෙන් කිලෝමීටර් 4/1 ක් ඇතුලත ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා දැනට අමතර අදායමක් ලබන නිවාස සහ ව්‍යාපාර ස්ථානය පර්චස් 15 විකිණීමට ඇත

Contact

Houses
Size (S.F) : 1500
Bed Rooms : 4
Bath Rooms : 1
Address : 331 තෙවත්ත පර කොරළඉම ගොනපොළ හන්දිය
For sell
Kalutara, Kalutara
Save ad as favorite
Ad ID : 6774
views : 644

Do you need advertise with us?

Advertise with us