වීරකැටිය රාජපක්ෂ විද්‍යාලය අසල ඉඩමක්

Published by DD 2019-04-25 04:04:26 Hambantota, Tangalla

Rs 2,500,000

වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අසල පිහිටි පර්චස් 10 ක ඉඩම වහාම විකිණේ.වීරකැටිය නගරයට දුර කිලෝමීටරයකි.වීරකැටිය-තංගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 250 m දුරින් ඉඩම පිහිටා ඇත.ඉඩම දක්වා පාර මීටර් 6 ක් පළල වේ.රාජපක්ෂ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට දුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 250 m කි.

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 10 Perches
Address :
For sell
Hambantota, Tangalla
Save ad as favorite
Ad ID : 1822
views : 522

Do you need advertise with us?

Advertise with us