ඇලුමිනියම් බාර් සහ උපාංග විකිණීමට

Published by rana 2019-09-01 22:09:14 Gampaha, Ganemulla

Rs 300,000


වෙළඳාම වසා ඇත: ඔබගේ හාර්ඩ්වෙයාර් සඳහා ඇලුමිනියම් බාර් සහ උපාංග අයිතම එකතු කිරීමට අවශ්ය නම් හෝ ඔබේම ව්යාපාරයක් වෙළඳාමක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අයට...............
කුඩා ප්රමාණයේ ඇලුමිනියම් තොගයක් ඇලුමිනියම් බාර් (ඇලුමෙක්ස්-ස්වාභාවික සහ ලෝකඩ වර්ණ) ඇලුමිනියම් උපාංග (හින්ජ් සහ අගුල්, රිවට් පෙට්ටි, පැන්ටරි අයිතම, සිවිලිං තීරු සහ දැවැන්ත වානේ රාක්කය සහිතව ) වහාම සහනදායී මිලකට
0770307487 පරීක්ෂා කිරීම සඳහා

Contact

Raw Materials & Building Supplies
Item Condition : New
For sell
Gampaha, Ganemulla
Save ad as favorite
Ad ID : 2529
views : 354

Do you need advertise with us?

Advertise with us