බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

Published by Rajapaksha 2020-09-04 14:09:23 Gampaha, Delgoda

Negotiable

බියගම නිදහස් වෙළද කලාපයට 350 මිටර් ක් නුදුරින්
6 පර්චස් අගනා බිම් කොටසක්
විදුලිය,ජලය ,පුළුල් මංමාවත් වලින් යුත්
ස්බාවික උවදුරු වලින් තොර නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත
නිරවුල් ඔප්පු
පදිංචියට හෝ නේවාසික ඉදිකිරීම් සදහා සුදුසුවේ
දු :ක 077 3033532 / 076 8566131

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 6 Perches
Address : Biyagama
For sell
Gampaha, Delgoda
Save ad as favorite
Ad ID : 3684
views : 129

Do you need advertise with us?

Advertise with us