බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

Published by Rajapaksha 2019-05-17 15:05:36 Gampaha, Delgoda

Rs 375,000

බියගම නිදහස් වෙළද කලාපයට 350 මිටර් ක් නුදුරින්
12.60 පර්චස් අගනා බිම් කොටසක්
විදුලිය,ජලය ,පුළුල් මංමාවත් වලින් යුත්
ස්බාවික උවදුරු වලින් තොර නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත
නිරවුල් ඔප්පු
පදිංචියට හෝ නේවාසික ඉදිකිරීම් සදහා සුදුසුවේ
දු :ක 077 3033532 / 076 8566131

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 12.60 Perches
Address : Biyagama
For sell
Gampaha, Delgoda
Save ad as favorite
Ad ID : 1954
views : 355

Do you need advertise with us?

Advertise with us