ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ඉඩමක් විකිනී

Published by Chaminda Priyashantha 2021-05-13 18:05:37 Colombo, Kaduwela

Rs 1,200,000

කඩුවෙල නගරයට ආසන්න, ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි, ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසු, පර්. 60 ආසන්න, ඉඩමක් විකිනීමට. නිරවුල් ලියකියවිලි. විස්තර සඳහා අමතන්න.

Contact

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 60 Perches
Address : Kaduwela
For sell
Colombo, Kaduwela
Save ad as favorite
Ad ID : 4696
views : 90

Do you need advertise with us?

Advertise with us