නවකයන්ට - ගිටාර් වාදනය

Published by Richard 2019-12-18 12:12:37 Colombo, Homagama

Rs 1,000

තනි ‌හෝ කන්ඩායම් පන්ති
පියවරෙන් පියවර - මුල සිට සරලව. ඉගෙනීමේ කාලසීමාවක් නොමැත
- සරල ගිටාර් සංගීත නියාය ( ගිටාර් මියුසික් තියරි)
- තනු රටා (කෝර්ඩ්ස්)
- වාදන රටා ( ස්ටරමින් පැටර්න්)
- සරල හඬ පුහුනුව
- මූලික ඉගෙනුමෙන් පසු අත්තිකරම් පාඩම් පැවැත්වේ

Contact

Other Education
For sell
Colombo, Homagama
Save ad as favorite
Ad ID : 2992
views : 338

Do you need advertise with us?

Advertise with us