හිස් ඉඩම, දිගුකල් බදු,

Published by S. Premathilaka 2020-10-07 08:10:18 Colombo, Battaramulla

Rs 15,000

ඕනෑම ව්‍යාපාර කටයුත්ත කට, දිගුකල් බදු දීමට ජලය විදුලිය, කන්ටේනර් හැසිරිවිය හැකි පාර. Pelawatta බත්තරමුල්ල නගර වලට කිලෝමීටර් එකහමාරක් පමණ දුර.

Contact

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 21 Perches
Address : අකුරේගොඩ pelawatta battaramulla.
For sell
Colombo, Battaramulla
Save ad as favorite
Ad ID : 3842
views : 141

Do you need advertise with us?

Advertise with us