මැටි භාණ්ඩ සාදන සකපෝරුව

Published by S. Premathilaka 2020-10-07 22:10:47 Colombo, Battaramulla

Rs 47,500

මදක් පාවිච්ච් කල හොද ක්‍රියාකාරී තත්වයේ ඇති පාදයෙන් ක්‍රියා කල හැකි යන්ත්‍රය වැඩිම එල්ලුමට දෙමි.

Contact

Industry Tools & Machinery
Item Condition : Used
For sell
Colombo, Battaramulla
Save ad as favorite
Ad ID : 3858
views : 88

Do you need advertise with us?

Advertise with us