පින්නවල අයිවරි විලේජ් පිහිටා ඇත

Published by Premasiri 2023-04-27 14:04:47 Kegalle, Rambukkana

Negotiable

පර්චස් 19 ලක්ෂ 30 දෙනු ලැබේ

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : ප� Perches
Address : G 96 Kiriwana Arandara Atala
For rent
Kegalle, Rambukkana
Save ad as favorite
Ad ID : 6141
views : 156

Do you need advertise with us?

Advertise with us