ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට දීමට ඇඹුල්දෙ

Published by anjana 2020-09-03 11:09:37 Colombo, Nugegoda

Rs 20,000

ආරක්ෂක කැමරා ( CCTV) , වාහන නැවැත්වීම පහසුකම් (parking) , නවීකරණය කිරීම් Cladding

Contact

Commercial Property
Property Type : Shop
Size (S.F) : 220 s
Address : 337 පරණ කොට්ටාව පර ඇඹුල්දෙණිය ( සම්පත් බැංකුව එදිරිපිට ) නුගේගොඩ .
To rent
Colombo, Nugegoda
Save ad as favorite
Ad ID : 3673
views : 154

Do you need advertise with us?

Advertise with us