නිවස සමග ඉඩම වික‍ණීමට - Mawanella

Published by Dilrukshika 2022-11-08 12:11:48 Kegalle, Mawanella

Rs 5,000,000

ඉක්මණින් විකිනීමට,මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක.
call -0701307513

Contact

Houses
Size (S.F) : 1800.
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : Mawanella
For sell
Kegalle, Mawanella
Save ad as favorite
Ad ID : 6036
views : 64

Do you need advertise with us?

Advertise with us