වාරියපොළ නාරම්මල අතර කටුපොත නගරයට කි

Published by manik 2019-12-06 01:12:16 Kurunegala, Narammala

Negotiable

කොළඹ අනුරපුර අදිවේගී මාර්ගයට මුහුණ ල පිහිට ඇත. තනි බසයෙන් අනුරපුර,කොළඹට ,වරියපොලට, නාරම්මලට ළඟාවිය හැක. විදුලිය ජාල පහසුකම් ඇත. ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට අගන බිමකි. පචසය රුපියල් 130000.00(එක්ලක්ෂ තිස්දහකි) විමසීම් දු.ක 0776305682

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 45 Perches
Address : කටුපොත- කොන්ගොල්ල
For sell
Kurunegala, Narammala
Save ad as favorite
Ad ID : 2948
views : 286

Do you need advertise with us?

Advertise with us