ඉඩමක් සමඟ නිවසක් විකිණීමට ඇත-කුරුණෑග

Published by dilesh 2021-08-16 17:08:14 Kurunegala, Kurunegala

Rs 6,299,999

කුරුණෑගල නගරයෙන් පර්චස් 14 ක පදිංචියට සුදුසු ඉඩම සහ නිවස හදිසි අවශ්‍යතාවයක් මත කඩිනමින් විකිණීමට. පර්චස් එකක් RS: 450,000 කි.
නිවාස මාසිකව රු.12,000 කට පමණ කුලියට දීමේ හැකියාව ඇත.
කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විදුහල වැනි ජාතික පාසල් වලටද ළමයින් ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව ඇත.
මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක.
වැඩි විස්තර සඳහා විමසීම්:077-3438594 / 076-6969644

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 14 Perches
Address : 343/3, OTHUKUMBURA WATTHA,KAWDA WATTHA,KURUNEGALA
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Save ad as favorite
Ad ID : 4917
views : 231

Do you need advertise with us?

Advertise with us