ගම්පහ නගරයේ අගනා නිරවුල් ඉඩමක් විකින

Published by Meewella 2019-01-09 04:01:10 Gampaha, Gampaha

Negotiable

ගම්පහ නගරයේ පර්චස් 53ක නිරවුල් ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ. ඉඩම පිහිටා ඇත්තේ සුරක්ශින පදින්චියට ඉතා සුදුසු පරිසරයකය. නගරයේ ප්රදාන පාසල් වලට , සුපිරිවෙලදසැල් වලට සහ රජයේ රෝහලට ඇවිදින දුරින්. ගම්පහ ටවුමට විනාඩි 5ක දුරින්.
-- නිරවුල් ඔප්පු
- පර්චස් 53
- ගම්පහ කොලඹ ප්රදාන පාරට ඇවිදින දුරින්
- විදුලිය, නල ජලය සහ දුරකතන පහසුකම් පහසුවෙන්

විමසීම් මීවැල්ල: 077 30 35 098, 071 83 66 939

*තැරව්කරුවන් සම්බන්ද වීමෙන් වලකින්න.

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 53 Perches
Address : Siyane Road, Gampaha
For sell
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite
Ad ID : 1457
views : 194

Do you need advertise with us?

Advertise with us