කඩුවෙිල නගරයේන් අංග සමිපුර්ණ නිවසක්

Published by iroshan 2019-08-20 14:08:51 Colombo, Kaduwela

Rs 17,000,000

කඩුවෙිල නගරයේන් අංග සමිපුර්ණ නිවසක් විකිනිමට ඇත.( පර්චස් 13.5 ඉඩම සමග) කඩුවෙල නගරයට 300 මිටර්
HIghway එකට 400 මිටර්
SLIIT එකට 2 කි.මිටර්
කඩුවෙිල (177 පාරට 100 මිටර්)
කමර 4 ක් ඇත.
ගරජය සමග
නාන කමර හා බත්රෑමි සමග
සංචාරක කර්මාන්තයට විලා / කබානා සෑදීමට ඉතා සුදුසු පරිසරයකි
නල ජලය ඇතුළු සියලු පහසුකම් සපිරි ගහකොල සහිත
මනස්කාන්ත පරිසරය
නිස්කලංක වටපිටාව
පිරිසිදු වාතාශ්රය
වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න 0710598060/0771441404

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 13.5 Perches
Address : කඩුවෙිල නගරය
For sell
Colombo, Kaduwela
Save ad as favorite
Ad ID : 2429
views : 372

Do you need advertise with us?

Advertise with us