කම්කරු ඇබෑර්තු - බත්තරමුල්ල

Published by Lanka Advertising 2019-10-02 15:10:45 Colombo, Battaramulla

Negotiable

නාරාහේන්පිට

කම්කරු ඇබෑර්තු

මේසන් සහ ගෝල

මේසන් රු. 2500/-

ගෝල රු. 1800/-

උදේ 10.00 ට සහ සවස 03.00 ට තේ ලබා දෙනු ලැබේ.

දිනපතා වැටුප් නවතැන් පහසුකම් ඇත.

Contact

Jobs in Srilanka
Industry : Construction
Job Type : Full time
Apply Via : 0768436147
Web Site : Siyaluma.lk
For sell
Colombo, Battaramulla
Save ad as favorite
Ad ID : 2778
views : 607

Do you need advertise with us?

Advertise with us