අනගි ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනිමට

Published by Thilakshana 2019-12-31 11:12:00 Badulla, Bandarawela

Rs 12,000,000

සංචාරක නිකේතනයකට සුදුසු අගනා ඉඩමක් බන්ඩාරවෙල නිකේතනයකට 3km ආසන්නයෙන්, විදුලිය ,ජලය , මන්මාවත් සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විතය . ඉක්මනින් විකිනිමට

Contact

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 80 Perches
Address :
For sell
Badulla, Bandarawela
Save ad as favorite
Ad ID : 3014
views : 444

Do you need advertise with us?

Advertise with us